Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 24-25
(download)

Inschrijving
Je kunt je online inschrijven voor muzieklessen via onze website www.muziekschoolboedijn.nl. Alleen personen van 21 jaar en ouder kunnen een inschrijving doen. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Inschrijven kan het hele lesseizoen. We plaatsen leerlingen op volgorde van aanmelding. We doen ons best om rekening te houden met voorkeursdagen en -tijden, maar we kunnen dit niet garanderen. Als het niet lukt om een lesafspraak te maken, worden er geen kosten in rekening gebracht. Je ontvangt een bevestiging per e-mail met een inschrijfnummer nadat je je hebt ingeschreven.

Door je inschrijving ga je akkoord met de betaling van het verschuldigde bedrag en onze Algemene Voorwaarden. Als je tijdens het lesseizoen inschrijft berekenen we het tarief aangepast aan de resterende lesweken.

Plaatsing
Na ontvangst van je inschrijving doen we ons uiterste best om je zo snel mogelijk te plaatsen. Als er op dat moment geen plek beschikbaar is, kom je op onze wachtlijst. We houden je op de hoogte en laten het direct weten zodra er een plaats vrijkomt. Zolang je niet geplaatst bent worden er geen kosten in rekening gebracht.

Privé/individueel instrumentale- en vocale muziekles
Na verwerking van je inschrijving neemt de docent contact met je op om een lesafspraak te maken. Dit kan enkele dagen duren. Lesabonnementen worden aan het einde van het lesseizoen stilzwijgend verlengd, tenzij tijdig opgezegd. Zie voor opzeggen de informatie bij “Beëindiging van instrumentaal- en zanglessen”.

Korte cursussen
Leerlingen die zich aanmelden voor (korte) cursussen, krijgen uiterlijk één week voor de start van de cursus een mail met aanvullende informatie. De leerling kan de cursus, tot één week voor aanvang van de cursus, kosteloos annuleren Tussentijds opzeggen niet mogelijk.

Strippenkaarten

Met een strippenkaart kun je flexibel lessen plannen in overleg met je docent. De lessen moeten wel binnen het lopende lesseizoen worden gevolgd. Ongebruikte strippen vervallen aan het einde van het lesseizoen en zijn niet overdraagbaar naar het volgende seizoen. De voorwaarden voor de 5- of 10-strippenkaart zijn als volgt:

  • Afmelden bij ziekte of andere dringende redenen kan tot 24 uur van tevoren via mail of whatsapp bij de docent
  • Bij ziekte van de docent of andere dringende reden van verhindering vanuit Muziekschool Boedijn, melden wij dit zo snel mogelijk aan de leerling.
    In dit geval zal de les zal in overleg tussen docent en leerling op een ander tijdstip in het schooljaar worden ingehaald.
  • Niet gebruikte strippen vervallen na afloop van het schooljaar en kunnen niet worden meegenomen naar een volgend jaar.

De restitutieregeling van Muziekschool Boedijn is niet van toepassing op de strippenkaart.

Betaling
Betaling van het lesgeld gaat standaard via automatische incasso. De incasso vindt plaats aan het eind van de maand, in 10 termijnen per lesseizoen. De incasso start in september, in juli en augustus wordt er niet geïncasseerd. Op het online inschrijfformulier machtig je Muziekschool Boedijn om het lesgeld per automatische incasso in (maximaal) 10 termijnen te innen. Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment van inschrijven. Wanneer je een automatische incasso hebt afgegeven dan blijft deze van kracht tot wederopzegging.

Je kunt op het inschrijfformulier ook kiezen voor betaling via een factuur, die binnen de gestelde termijn volledig moet worden voldaan. Betaling in termijnen is in dit geval niet mogelijk.

Je gaat een betalingsverplichting aan voor het totale cursusbedrag of het totale lesgeld per seizoen (tot wederopzegging). Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Boedijn zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen.

Verhindering of ziekte docent
Bij verhindering van een docent door ziekte geven we via whatsapp of email bericht aan de leerling. Bij verhindering van een docent anders dan ziekte of bijzonder verlof (volgens artikel 5:8 van de CAO Kunsteducatie), worden de lessen vervangen of ingehaald door de docent. Bij ziekte of bijzonder verlof hoeft de les niet te worden vervangen, maar hanteert de muziekschool een minimumaantal van 37 lesweken per seizoen. Indien er door toedoen van de muziekschool minder lessen worden gegeven kan een leerling restitutie aanvragen.

Verhindering van de leerling
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een afgesproken les, is evengoed lesgeld verschuldigd.

Beëindiging van instrumentaal- en zanglessen
Wil je je uitschrijven? Stuur dan een e-mail naar claudia@muziekschoolboedijn.nl. Voor de instrumentale en vocale muzieklessen geldt een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat je muziekles precies één maand (30 dagen) na je opzegging stopt. Bijvoorbeeld, als we je opzegmail op 3 mei ontvangen, stopt je les op 3 juni. Kijk voor informatie over restitutie bij: “Restitutie van het lesgeld”.

Deelname aan instrumentaal- en zangonderwijs of ensembles wordt automatisch en stilzwijgend verlengd aan het einde van het seizoen, tenzij je anders aangeeft.

Restitutie van lesgeld
Een seizoen bij Muziekschool Boedijn bestaat uit 38 lesweken, waarbij we 37 lessen garanderen. Mochten er meer lessen vervallen door toedoen van de muziekschool dan kun je restitutie aanvragen.

Voor leerlingen die zich hebben ingeschreven voor tweewekelijkse lessen, gelden dezelfde voorwaarden, maar dan gedeeld door 2. We hanteren daarbij de frequentie van de lessen en niet van de lengte van de les. Voor alle andere cursussen, anders dan de wekelijkse of tweewekelijkse muziekles, garanderen wij de volledige cursusduur.

Wil je restitutie aanvragen? Dat kan door een mail te sturen aan claudia@muziekschoolboedijn.nl met daarin de reden van de restitutieaanvraag. Vermeld goed welke lessen er zijn uitgevallen bij welke docent. We laten je na de aanvraag zo snel mogelijk weten of je inderdaad recht hebt op restitutie en hoe we deze zullen verwerken.

Naast het uitvallen van lessen kun je in de volgende gevallen om restitutie vragen:
1. Verhuizing van de leerling buiten Hoorn (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
2. Bij langdurige ziekte van de leerling;
3. Bij overlijden van de leerling.

Vakanties
Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen bij Muziekschool Boedijn. Een lesseizoen loopt in principe gelijk met het schooljaar Voortgezet Onderwijs regio Noord. Op onze website staat het vakantierooster gepubliceerd: https://muziekschoolboedijn.nl/vakanties.

AVG
Muziekschool Boedijn zorgt ervoor dat persoonlijke informatie van klanten op een goede, vertrouwelijke manier wordt behandeld, in overeenstemming met de Wet op de privacy. Hierbij wordt jouw privacy gerespecteerd. Onze privacyverklaring vind je hier: https://www.muziekschoolboedijn.nl/privacyverklaring.

Copyright
Muziekschool Boedijn beheert het copyright op alle teksten, foto’s en beeldmerken in al onze uitingen.

Sociale veiligheid en gedragsregels

Muziekschool Boedijn hecht veel waarde aan een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen. Daarom hanteren we duidelijke gedragsregels: https://muziekschoolboedijn.nl/gedragsregels. Met jouw inschrijving accepteer je de Algemene Voorwaarden en onze gedragsregels.

Muziekschool Boedijn heeft twee Vertrouwens Contact Personen: Frederike Maus (docent cello) en Bart Spruit (docent piano). Deze personen zijn er voor alle medewerkers én leerlingen van Muziekschool Boedijn. Je kunt contact opnemen om ongewenst gedrag te melden, een klacht te bespreken of te overleggen via vcp@muziekschoolboedijn.nl. Liever anoniem contact opnemen? Dat kan via het online contactformulier: https://www.muziekschoolboedijn.nl/melding-ongewenst-gedrag.

Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met een externe Vertrouwens Contact Persoon. Muziekschool Boedijn is via de brancheorganisatie Cultuurconnectie aangesloten bij Report App. In de hal van de muziekschool hangt een poster met vertrouwenscontactpersonen en hun contactgegevens.

Klachten
Met eventuele klachten neem je contact op met de directeur van de muziekschool via sanne@muziekschoolboedijn.nl. Klachten ontvangen wij het liefst schriftelijk of per e-mail. Na ontvangst van de klacht nemen we altijd contact op om te laten weten wat we met deze klacht doen. Indien nodig zal er een hoor en wederhoor plaatsvinden. Meestal volgt er een persoonlijk gesprek om samen een oplossing te vinden.

Gehoorbescherming
Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt of verblijft binnen muziekschool Boedijn. Als gevolg daarvan is Muziekschool Boedijn niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als een gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Muziekschool Boedijn.

Muziekschool Boedijn informeert leerlingen waar mogelijk over de risico’s op gehoorschade en het belang van gehoorbescherming. Er is een decibelmeter aanwezig en er is gehoorbescherming verkrijgbaar bij de administratie.

Aansprakelijkheid
Muziekschool Boedijn is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen en voor ongelukken. Op alle rechtsverhoudingen tussen leerling en Muziekschool Boedijn is het Nederlands recht van toepassing.

Gebruik foto- en filmmateriaal
Muziekschool Boedijn maakt regelmatig reportages van cursussen, voorspeelmomenten, concerten en festivals. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor communicatie van de muziekschool. Door het inschrijfformulier te ondertekenen, gaat de cursist (of ouder/verzorger) akkoord met de publicatie van dit materiaal. Mocht er bezwaar zijn tegen dit automatische akkoord, kan dit schriftelijk worden doorgegeven via info@muziekschoolboedijn.nl.