OMGANGSREGELS

Omgangsregels Muziekschool Boedijn

(Versie 10/07/24 BS/SdA)

Muziekschool Boedijn staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: leerlingen, ouders/verzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Wij willen dat leerlingen zich op hun gemak en gezien voelen bij Muziekschool Boedijn en dat het prettig is om lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij Muziekschool Boedijn te werken.

Dit betekent dat we binnen Muziekschool Boedijn geen ontoelaatbare gedragingen passen als:

Racisme, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, pesten, machtsmisbruik, diefstal of vernieling.

In dit document met gedragsregels gaan we kort in op onze:

 • Contactpersonen;
 • Visie op ongewenst gedag;
 • Oproep om dit bespreekbaar te maken;
 • Omgangsregels

Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden van Muziekschool Boedijn gaan (ouders/verzorgers van) leerlingen eveneens akkoord met de in dit document beschreven gedragsregels.

Contactpersonen

Is er sprake van ongewenst gedrag, een gevoel van onveiligheid of andere klachten, dan is het altijd mogelijk om hierover contact op te nemen met de docent, de administratie of de directeur. Dit kan met een gesprek op locatie, via de e-mail op info@muziekschoolboedijn.nl of via het algemene nummer 0229-238189.

Vertrouwenscontactpersonen (intern)

Daarnaast heeft Muziekschool Boedijn twee vertrouwenscontactpersonen (intern). Deze contactpersonen zijn er voor alle medewerkers en (ouders/verzorgers van) leerlingen van Muziekschool Boedijn. Zij bieden een luisterend oor en kunnen meedenken en eventueel doorverwijzen. Wanneer er contact wordt gezocht met een van onze vertrouwenscontactpersonen staat integriteit voorop en is vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn Frederike Maus (docent cello) en Bart Spruit (docent piano). Je kunt contact met ze opnemen via  vcp@muziekschoolboedijn.nl of via het anonieme contactformulier op de website.

Vertrouwenspersonen (extern)

Muziekschool Boedijn is aangesloten bij de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Via deze organisatie zijn we aangesloten bij ReportApp. Dit is een meldpunt met externe vertrouwenspersonen voor medewerkers en (ouders/verzorgers van) leerlingen. In de hal van de muziekschool hangt een poster met contactgegevens.

Ongewenst gedrag

Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is.

Ongewenst gedrag bestaat in vele vormen. Soms bewust, soms misschien minder bewust in de vorm van een ‘geintje’. Ongewenst gedrag kan voorkomen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en leerlingen. Het kan tijdens lessen of op de werkvloer gebeuren, maar ook via sociale media, mail, telefonisch of in WhatsApp contact.

We zijn ons bij Muziekschool Boedijn zeer bewust van de relatie docent-leerling of volwassene-kind en zijn extra alert op het voorkomen van machtsmisbruik in wat voor vorm dan ook. Zo zijn alle lesruimten op de muziekschool voorzien van ramen in verband met het vier-ogen principe, zijn er duidelijke richtlijnen op het gebied van contact tussen leerlingen en docenten, vinden eventuele aanrakingen m.b.t. bijvoorbeeld het vasthouden van een instrument alleen met toestemming vooraf plaats en zijn er verschillende, duidelijk gecommuniceerde manieren om ongewenst bespreekbaar te maken.

Muziekschool Boedijn is een veilige school met respect voor eenieder, wij staat ongewenst gedrag niet toe en doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Wij moedigen iedereen aan om eventuele uitingen van ongewenst gedrag direct bespreekbaar te maken.

Bespreekbaar maken

Hoe ga je om met ongewenst gedrag? Iemand er direct op aanspreken is, wanneer dit mogelijk is, de eerste en snelste stap. Dit kun je meteen doen als het je overkomt, maar ook als je het waarneemt bij een ander.

Wanneer het niet lukt om iemand op ongewenst gedrag aan te spreken, want dit is vaak moeilijk, is het altijd mogelijk om contact te zoeken met de organisatie. Dit kan met de eigen of andere docent, een medewerker van de administratie of de directeur zijn. Maar er zijn ook interne vertrouwenscontactpersonen die klaar staan met een luisterend oor, voor overleg, advies of doorverwijzing.

Omgangsregels

De omgangsregels gelden voor alle medewerkers van Muziekschool Boedijn, vrijwilligers, (ouders/ verzorgers van) leerlingen en cursisten en alle bezoekers van de muziekschool.

Indien er sprake is van ongewenst gedrag of overschrijding van de omgangsregels kan Muziekschool Boedijn iemand de toegang tot de muziekschool ontzeggen. Daarnaast kan dit leiden tot een strafrechtelijke- en/of civiele procedure. Indien er een wettelijke overtreding aan de orde is doen wij aangifte bij de politie.

 1. Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van Muziekschool Boedijn maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”;
 2. We gaan respectvol met iedereen om en houden rekening met elkaar. Bezoekers en leerlingen houden rekening met elkaar en (ver)storen de lessen en uitvoeringen niet;
 3. Het maken van kwetsende, discriminerende, beledigende of seksueel getinte opmerkingen accepteren we binnen Muziekschool Boedijn niet;
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel en minderjarige cursisten zijn niet toegestaan en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. Binnen de muziekschool discrimineren we niet. Er wordt geen onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toegestaan, waardoor de gelijkheid van rechten en/of de fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden;
 6. Personeelsleden en cursisten raken elkaar alleen aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de muziekles. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”’;
 7. Een personeelslid, leerling/cursist treedt niet verder binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel is, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunstzinnige vorming. Dit geldt ook voor contact via WhatsApp, e-mail en/of uitlatingen via sociale media;
 8. Het contact tussen docent en leerling (via telefoon, mail of WhatsApp) heeft alleen betrekking op lesinhoudelijke zaken en lesafspraken;
 9. Het gebruik van geweld staan wij niet toe, hieronder valt zowel het uiten van bedreigingen als het gebruiken van lichamelijk geweld;
 10. Gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan binnen de muziekschool;
 1. Diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen, bezoekers, medewerkers of de muziekschool is niet toegestaan. Ook digitale diefstal – het kopiëren en verspreiden van materiaal zonder toestemming valt hieronder.
 1. Leerlingen, deelnemers, begeleiders, bezoekers of medewerkers zijn niet onder invloed van alcohol of drugs aanwezig op de muziekschool.

We doen ons uiterste best de huisregels te handhaven. Indien deze niet worden nageleefd kunnen we iemand waarschuwen, vragen te vertrekken, de toegang geheel ontzeggen, uitsluiten van deelname zonder restitutie van de betaalde lesgelden, de politie bellen en/of aangifte doen. Eventuele kosten kunnen op de dader verhaald worden. Dit alles afhankelijk van de aard van de overtreding. Overtredingen van de huisregels leggen we vast.

Wanneer je een overtreding van de omgangsregels opmerkt vragen we je hier melding van te maken. Dit kan bij onze medewerkers, de directie, de vertrouwenscontactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of het meldingsformulier op onze website.